Pro sociální služby

Vzdělávací zařízení Zuzana Bláhová nabízí tyto vzdělávací semináře pro sociální služby:
 
 
Praktické kompetence klientů ve Vaší službě

Řešíte ve Vaší službě praktické kompetence Vašich klientů, ať už "jen" orientaci klienta v situaci a okolním dění, nebo sebeobsluhu, sociální dovednosti nebo zkrátka učení se něčemu? A víte, že Vám v tom může velmi pomoci obyčejná komunikace? Tedy, obyčejná komunikace vedená poněkud neobyčejným způsobem… Víte například, že otázka může být tím nejúčinnějším sdělením?           Maieutika, sókratovský dialog či sókratovská metoda, zprostředkované učení, zprostředkovaná samomluva, Feuersteinovo instrumentální obohacování, terapie kognitivních deficitů - to všechno jsou pojmy charakterizující tzv. kognitivní přístupy k učení. Učením se zde myslí v širším významu získávání jak teoretických, tak praktických kompetencí prostřednictvím zkušenosti, nikoli pouze školní výuka a studium. S ohledem na fakt, že myšlení a řeč spolu úzce souvisí, využívají kognitivní přístupy něčeho tak běžného, jako je komunikace, a proto jsou široce uplatnitelné napříč všemi věkovými skupinami a u mnoha typů a míry limitovanosti myšlení od prostého nízkého dosaženého vzdělání až po lehčí formy demence.                                                                                                                 Aby však měla komunikace kognitivně-terapeutický efekt, je třeba ji vést specifickým způsobem. Zvláštní pozornost je přitom věnována způsobu kladení otázek - informace, k níž klient dospěje sám jako k odpovědi na položenou otázku, má pro utváření a upevňování neuronálních spojení v mozku (a tedy pro získání schopnosti vyřešit problém v budoucnu samostatně) mnohem větší účinnost než informace, kterou dostane jako hotovou.                                                                                                          Různé kognitivní přístupy využívají k dosažení co nejvyššího efektu různé další nástroje, k jejichž aplikaci je obvykle potřeba speciálního výcviku, avšak komunikace tvoří vždy základ. Feuersteinův přístup nabízí pro různé dílčí kognitivní i sociální kompetence různé tzv. instrumenty; ty program také představí, ale těžištěm programu zůstává vedení komunikace.                                                           Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže těmto zákonitostem porozumět a pozměnit situaci ve prospěch klientů i Vás, pracovníků: 

Vedení rozhovoru jako zvyšování kompetencí klienta aneb Feuersteinův přístup v sociální práci
(akreditace MPSV č.j. A2018/0296-SP/PC)
Jednodenní seminář, v němž účastník a) získá základní znalost teoretického pozadí sókratovského a feuersteinovského přístupu; b) ovládá základy komunikačních strategií kognitivně-terapeutického přístupu a dokáže je aplikovat v běžných situacích s klienty; c) má základní přehled o instrumentech Feuersteinova instrumentálního obohacování a o možnostech a podmínkách jejich využití v práci s konkrétními cílovými skupinami.
Termín: 10.06.2020, České Budějovice
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h; vč. přestávek)
Cena:   1490 Kč 960 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 2680 Kč  1 730 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 1340 Kč   860 Kč).

 

 

 

Člověk jako pracovní nástroj aneb osobní efektivita a vyhoření při práci s klienty a v týmu Vaší služby
O vyhoření, jeho příčinách, projevech a prevenci slyšel během své přípravy na práci v sociálních službách každý. Opravdu ale umíme sami se sebou jako pomáhající profesionálové zacházet tak, abychom si zbytečně nezvyšovali riziko vyhoření? Typů sociálních služeb a činností pro ně typických je mnoho, ale typů lidí ještě mnohem více – je tedy tak samozřejmé, že spolu nároky určité konkrétní pracovní pozice a dispozice konkrétního pracovníka dobře ladí? A pokud neladí, je nutné hned opouštět práci v sociálních službách? Možná by stačilo jen poznat, v jakém typu činnosti by se konkrétní člověk cítil dobře a udělat jen drobné změny v týmu.                                                                      Znalost vlastního temperamentu a dynamiky fungování, znalost svých dispozic rozumět sobě a druhým, znalost svých přirozených tendencí k zaujetí určité role v týmu, znalost vlastní odolnosti vůči různým typům frustrace a aktuální míry stresu (a vyhoření) – to vše může účinně pomoci zacházet se sebou přátelsky nebo najít si v rozmanitém světě sociálních služeb pro sebe tu nejoptimálnější pozici a předcházet tak syndromu vyhoření.    V pomáhajících profesích je člověk tím nejdůležitějším pracovním nástrojem a s každým nástrojem je potřeba umět dobře zacházet. K tomu však vždy jen teorie nestačí. Je užitečné poznat specifika tohoto pracovního nástroje-člověka, aby pak teprve mohla být teorie syndromu vyhoření skutečně osobně užitečná každému jedinečnému pracovníkovi.
 
úspěšný dlouholetý seminář
Sebepoznání osobnosti jako prostředek ke zvýšení osobní efektivity pomáhajícího profesionála: Úvod do psychologie osobnosti
se po úpravě a reakreditaci jmenuje
Člověk jako pracovní nástroj: Návod k použití sebe sama jako prevence vyhoření
(akreditace MPSV: A2019/1420-SP/PC/PP/VP)
Jednodenní seminář, jehož absolvent má základní znalost :
a) je obeznámen s různými typologiemi osobnosti a s existencí jiných typů osobnosti, než je typ vlastní;
b) je obeznámen s pohledy na osobnost na základě vybraných charakteristik;
c) má náhled na dynamiku vlastní osobnosti především ve smyslu temperamentových dispozic frekvenčně a amplitudově modulujících vitalitu osobnosti;
d) zná své dispozice pro fungování v týmu kolegů, s klienty/uživateli služby nebo s členy rodiny;
e) zná poměr své intra- a interpersonální citlivosti;
f) zná profil své frustrační tolerance;
g) má náhled na svou úroveň vyhoření/odolnosti vůči syndromu vyhoření;
h) má základní znalosti principů duševní hygieny;
a má náhled na vliv vybraných osobnostních charakteristik svých vlastních i druhých lidí (kolegů, klientů/uživatelů, členů rodiny…) na dynamiku pracovních i osobních mezilidských vztahů.
Termín: 09.06.2020, České Budějovice
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h; vč. přestávek)
Cena:   1490 Kč 960 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 2680 Kč  1 730 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 1340 Kč   860 Kč).
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semináře zaměřené na děti v sociálních službách, resp. na porozumění jejich chování, komunikaci s dětmi a zacházení s pravidly a hranicemi nebyly reakreditovány, proto je bohužel momentálně v nabídce nenajdete.